КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2011 р. N 462
Київ
Про затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти

Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти,
що додається.
Установити, що Державний стандарт впроваджується з 1 вересня
2012 року.
2. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 вересня 2012 р.,
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000
р. N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних
закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2033).
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту вжити
заходів для своєчасного розроблення та затвердження типових
навчальних планів, навчальних програм для учнів початкової школи з
метою забезпечення впровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 462
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової загальної освіти

Загальні положення
Цей Державний стандарт початкової загальної освіти (далі -
Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової
школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів
початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти,
який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах
науковості, полікультурності, світського характеру освіти,
системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на
засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості,
взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини,
суспільства, держави.
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке
визначення результативної складової засвоєння змісту початкової
загальної освіти.
У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому
значенні:
1) громадянська компетентність - здатність людини активно,
відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з
метою розвитку демократичного суспільства;
2) ключова компетентність - спеціально структурований
комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати
участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до
загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
3) ключова компетенція - об'єктивна категорія, що фіксує
суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок,
ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини
(вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська,
здоров'язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність
з питань інформаційно-комунікаційних технологій);
4) компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного
процесу на досягнення результатів, якими є такі
ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова,
загальнопредметна і предметна;
5) компетентність - набута у процесі навчання інтегрована
здатність особистості, яка складається із знань, досвіду,
цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на
практиці;
6) компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь,
навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;
7) комунікативна компетентність - здатність особистості
застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи
взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички
роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
8) міжпредметна компетентність - здатність учня застосувати
щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи
діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних
предметів і предметних галузей;
9) міжпредметні естетичні компетентності - здатність
орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, що формується під
час опанування різних видів мистецтва. Предметними мистецькими
компетентностями, у тому числі музичними, образотворчими,
хореографічними, театральними, екранними, є здатність до
пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва;
10) предметна компетентність - освоєний учнями у процесі
навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності,
пов'язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і
застосуванням;
11) предметна компетенція - сукупність знань, умінь та
характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість
учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання навчальної
проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє,
застосовує, виявляє ставлення, оцінює;
12) предметна математична компетентність - особистісне
утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати
математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати
досвід математичної діяльності під час розв'язування
навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
13) предметна природознавча компетентність - особистісне
утворення, що характеризує здатність учня розв'язувати доступні
соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні
задачі, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин
"людина - природа";
14) соціальна компетентність - здатність особистості
продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді,
виконувати різні ролі та функції у колективі.
Державний стандарт складається з:
Базового навчального плану початкової загальної освіти згідно
з додатком 1 (далі - Базовий навчальний план);
загальної характеристики інваріантної та варіативної
складових змісту початкової загальної освіти;
державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
згідно з додатком 2.
У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного
стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і
структурі предметних компетентностей.
Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти
ключовими компетентностями, які передбачають їх
особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на
міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і
міжпредметних компетенцій.
На основі цього Державного стандарту Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту розробляє навчальні програми, відповідно
до яких здійснюється підготовка варіативних програм і підручників.
Базовий навчальний план
Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової
загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної
складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між
освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів
та загальнотижнева кількість годин.
Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти
формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх
підпорядкування та форми власності. Інваріантна складова змісту
початкової загальної освіти визначається за допомогою таких
освітніх галузей, як "Мови і літератури", "Математика",
"Природознавство", "Суспільствознавство", "Здоров'я і фізична
культура", "Технології" та "Мистецтво". Виключення з інваріантної
складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність
загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і
наступність основної школи.
В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено
мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної
освітньої галузі.
Варіативна складова Базового навчального плану визначається
загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей
регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів
учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. У
початкових класах варіативна складова включає години, які
виділяються на вивчення навчальних предметів освітніх галузей,
курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та
групових занять з учнями.
Вивчення предметів, включених до інваріантної та варіативної
складових, дає змогу забезпечити належний рівень загальноосвітньої
підготовки і соціально-особистісного розвитку учнів молодшого
шкільного віку.
Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної
і варіативної складових і не може перевищувати гранично
допустимого рівня тижневого навантаження учнів, установленого
Базовим навчальним планом та санітарно-гігієнічними нормами
організації навчально-виховного процесу.
На основі Базового навчального плану, який визначає загальні
засади організації навчально-виховного процесу у початковій школі,
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові
навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, у яких
зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення навчальних
предметів і курсів інваріантної складової. На основі типових
навчальних планів навчальні заклади складають щороку робочі
навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова
початкової загальної освіти з урахуванням особливостей організації
навчального процесу.
Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу
здійснюється відповідно до встановленої базовим навчальним планом
сумарної кількості годин інваріантної та варіативної складових з
урахуванням можливого поділу класу на групи у процесі вивчення
окремих предметів.
Освітня галузь "Мови і літератури"
Метою освітньої галузі "Мови і літератури" є розвиток
особистості учня, формування його комунікативної компетентності та
загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид
мистецтва. Зазначена освітня галузь складається з мовного і
літературного компонентів.
Мова навчання (українська мова,
мови національних меншин)
Метою вивчення української мови, мов національних меншин як
мов навчання є формування в учнів комунікативної компетентності
шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови
навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття
певного соціального досвіду.
Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки
навчальним предметом, а і найважливішим засобом навчання,
виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх інших
предметів початкової загальної освіти.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
формування в учнів мотивації вивчення мови;
забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої
діяльності (слухання, говоріння, читання і письма);
формування комунікативних умінь;
опанування найважливіших функціональних складових мовної
системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем
кожної з мов навчання;
соціально-культурний розвиток особистості;
формування вміння вчитися.
З урахуванням мети і завдань мовного компонента освітньої
галузі виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна,
соціокультурна і діяльнісна.
Основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна,
соціокультурна і діяльнісна змістові лінії спрямовані на
забезпечення мовленнєвої.
Мова вивчення (українська мова,
мови національних меншин)
Метою навчання української мови як державної та інших мов як
навчальних предметів є формування комунікативної компетентності з
урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
створення позитивної мотивації до засвоєння знань;
формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої
діяльності;
засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці,
необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;
залучення до національної культури народу, мова якого
вивчається;
сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та
естетичному розвиткові особистості.
Зміст навчання української мови як державної та інших мов як
навчальних предметів визначається за такими змістовими лініями, як
мовленнєва, мовна, соціокультурна, які є взаємозалежними,
взаємопов'язаними та спрямованими на формування ключових і
предметних компетентностей.
Іноземна мова
Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів
комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь,
сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями
та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням
мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових
сферах і ситуаціях.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів,
словосполучень і речень;
оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної
тематики і сфери спілкування;
отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка
вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного
матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у
процесі усного спілкування;
розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного
змісту текстів з використанням наочності;
участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний
діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);
уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери
спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати
напам'ять римовані твори дитячого фольклору;
оволодіння технікою читання вголос, читання про себе
навчальних та нескладних текстів, використання прийомів
ознайомлювального та навчального читання;
правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;
засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої
вивчається.
З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови
виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна
і діяльнісна.
Літературне читання
метою літературного читання є формування читацької
компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної і
пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою
літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного
вивчення літератури в основній школі.
У процесі навчання відбувається становлення читача, що
здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється
його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток,
формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються
почуття, виховується потреба у систематичному читанні.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої
діяльності;
ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській,
жанровій, тематичній різноманітності; формування в учнів
соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх
образів літературних творів;
формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види
літературних і навчальних текстів з використанням елементарних
літературознавчих понять;
розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні
висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);
формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними
типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір
інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань;
розвиток творчої літературної діяльності школярів;
виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання
світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.
З урахуванням зазначеної мети і завдань мовного компонента
освітньої галузі виділяються такі змістові лінії: коло читання,
навичка читання, досвід читацької діяльності і літературна
діяльність.
Освітня галузь "Математика"
Метою освітньої галузі "Математика" є формування предметної
математичної і ключових компетентностей, необхідних для
самореалізації учнів у швидкозмінному світі.
Для досягнення зазначеної мети передбачається формування:
цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у
пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які
розв'язуються із застосуванням математичних методів, здатності
розв'язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати
свої дії та виконувати дії за алгоритмом;
вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і
графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі;
застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і
розуміти сутність процесу вимірювання величин;
інтересу до вивчення математики, творчого підходу та
емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань;
уміння навчатися.
В освітній галузі виділяються такі змістові лінії: числа, дії
з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності;
сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота
з даними.
Освітня галузь "Природознавство"
Метою освітньої галузі "Природознавство" є формування
природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної
діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах
життєдіяльності та природоохоронної практики.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою
належність до різних елементів природного середовища, здатна
мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;
формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової
картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і
закономірності природи та місце в ній людини;
розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової
сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до
творчості, самовираження і спілкування;
забезпечення єдності інтелектуального та емоційного
сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;
засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з
природою;
оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ
природи та суспільства.
Освітня галузь "Суспільствознавство"
Метою освітньої галузі "Суспільствознавство" є особистісний
розвиток учня, формування його соціальної і громадянської
компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду,
що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та
національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності,
прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до
відмінностей культур, традицій і різних думок.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
виховання гуманної, соціально активної особистості, яка
усвідомлює свою належність до етносоціального та
соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя
як найвищої цінності;
оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які
відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;
розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, суспільстві
шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення
досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної
поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у
різноманітних життєвих ситуаціях;
формування основ споживчої культури, вміння самостійно
приймати рішення щодо власної поведінки.
Соціальна і громадянська компетентності як ключові мають
міждисциплінарний характер, інтегруються за допомогою всіх
освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості,
набуття громадянських навичок співжиття і співпраці у суспільстві,
дотримання соціальних норм.
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"
Метою освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" є
формування здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття
учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та
дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної
культури.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
формування в учнів знань про здоров'я, здоровий спосіб життя,
безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи,
взаємозв'язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних
рухових дій;
розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до
власного здоров'я і займатися фізичною культурою, удосконалювати
фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я;
виховання в учнів потреби у здоров'ї, що є важливою життєвою
цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;
розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
набуття учнями власного здоров'язбережувального досвіду з
урахуванням стану здоров'я;
використання у повсякденному житті досвіду
здоров'язбережувальної діяльності для власного здоров'я та
здоров'я інших людей.
Здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на
міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з
урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів
початкових класів.
Здоров'язбережувальна компетентність формується шляхом
вивчення предметів освітньої галузі "здоров'я і фізична культура"
і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями.
З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі
визначається за такими змістовими лініями: здоров'я і фізична
культура.
Освітня галузь "Технології"
Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в
учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних
компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і
соціалізації у суспільстві. Технології у початковій школі є однією
з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує
дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями
технологій основної школи та здобуття професійної освіти.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність
людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та
способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів,
усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування
інструментами і матеріалами;
розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості,
технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних
технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною
термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння
працювати з комп'ютером;
виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом
застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок
технологічної діяльності у практичних ситуаціях.
Зміст галузі "Технології" визначається за такими змістовими
лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість,
декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення
з інформаційно-комунікаційними технологіями.
Освітня галузь "Мистецтво"
Метою освітньої галузі "Мистецтво" є формування і розвиток в
учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних
компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та
способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного
досвіду.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва
та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних
ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва,
оцінювати естетичні явища;
формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань
і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;
розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх
здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.
Зміст освітньої галузі "Мистецтво" визначається за такими
змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько-синтетична
(відповідно хореографічного, театрального та екранних видів
мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або
інтегрованих курсів.

Додаток 1
до Державного стандарту
БАЗОВИЙ
навчальний план

---------------------------------------------------------------------- | Найменування освітньої галузі | Кількість годин у | | | класах на тиждень | | |-------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 |разом| |--------------------------------------------------------------------| | Інваріантна складова | |--------------------------------------------------------------------| |Мови і літератури | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Природознавство | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Суспільствознавство | | | 1 | 1 | 2 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Здоров'я і фізична культура* | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Технології | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Мистецтво | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Усього | 21 | 23 | 24 | 24 | 92 | |--------------------------------------------------------------------| | Варіативна складова | |--------------------------------------------------------------------| |Додаткові години на вивчення предметів | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |освітніх галузей та курсів за вибором, | | | | | | |проведення індивідуальних консультацій та | | | | | | |групових занять | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Гранично допустиме тижневе навчальне | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 | |навантаження на учня | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Сумарна кількість навчальних годин | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 | |інваріантної та варіативної складових, що | | | | | | |фінансується з державного бюджету (без | | | | | | |урахування поділу класів на групи) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- --------------- Примітка. Години, передбачені для фізичної культури освітньої
галузі "Здоров'я і фізична культура", не враховуються під час
визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 2
до Державного стандарту
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ
до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

------------------------------------------------------------------ | Зміст початкової загальної | Державні вимоги до рівня | | освіти | загальноосвітньої підготовки | | | учнів | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Мови і літератури" | | Мова навчання (українська мова, мови національних меншин) | |----------------------------------------------------------------| | Мовленнєва лінія | |----------------------------------------------------------------| |Види мовленнєвої діяльності: | |----------------------------------------------------------------| |Аудіювання |уміти уважно слухати і розуміти| | |текст, запам'ятовувати з одного| | |прослуховування його фактичний | | |зміст, послідовність подій, | | |визначати основну думку | | |висловлювання | |--------------------------------+-------------------------------| |Говоріння |уміти будувати діалог з | | |урахуванням ситуації та | | |учасників спілкування, | | |дотримуватися норм етикету; | | |переказувати прослухані або | | |прочитані тексти; створювати | | |монологічні висловлювання | | |комунікативного характеру | |--------------------------------+-------------------------------| |Читання |уміти правильно та з розумінням| | |читати тексти, які відповідають| | |віковим можливостям учнів | | |початкових класів | |--------------------------------+-------------------------------| |Письмо |уміти будувати письмові | | |перекази і твори з уживанням | | |виражальних мовних засобів, | | |висловленням власної думки, | | |свого ставлення до того, про | | |що йдеться в переказі або | | |творі, дотриманням | | |каліграфічних вимог і | | |правописних норм у межах | | |вивченого матеріалу | |----------------------------------------------------------------| | Мовна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Текст. Будова тексту. Типи |знати основні ознаки тексту, | |текстів. Навчальні тексти різних|його будову; вміти визначати | |стилів |тему та мету тексту, практично | | |розрізняти типи і стильові | | |особливості текстів; | | |застосовувати здобуті знання | | |про текст у процесі побудови | | |власних висловлювань | |--------------------------------+-------------------------------| |Речення. Види простих речень за |знати основні ознаки речення; | |метою висловлювання та |розрізняти і правильно | |інтонацією. Головні і другорядні|інтонувати види речень за метою| |члени речення. Словосполучення. |висловлювання та інтонацією; | |Однорідні члени речення. |встановлювати логіко-граматичні| |Звертання. Складне речення |зв'язки між членами речення; | | |мати уявлення про | | |словосполучення; розпізнавати | | |та вживати однорідні члени і | | |звертання в реченні; практично | | |розрізняти прості і складні | | |речення; застосовувати здобуті | | |синтаксичні знання та уміння у | | |власному мовленні | |--------------------------------+-------------------------------| |Слово. Лексичне значення слова. |уміти пояснювати пряме і | |Навчальні словники різних типів |переносне значення слів, | | |розпізнавати в текстах і | | |пояснювати синоніми, антоніми, | | |омоніми, найуживаніші | | |фразеологізми; використовувати | | |здобуті знання з лексики у | | |власному мовленні; уміти | | |користуватися навчальними | | |словниками різних типів | |--------------------------------+-------------------------------| |Будова слова |знати назви значущих частин | | |слова і вміти знаходити їх у | | |словах (у нескладних випадках);| | |розпізнавати і добирати | | |спільнокореневі слова; | | |застосовувати знання про будову| | |слова в мовленнєвій практиці | |--------------------------------+-------------------------------| |Частини мови. Загальні відомості|знати назви та істотні ознаки | |про граматичні категорії частин |частин мови; розрізняти | |мови |самостійні і службові частини | | |мови; розпізнавати частини мови| | |в текстах; правильно вживати | | |граматичні форми частин мови в | | |усних і письмових | | |висловлюваннях | |--------------------------------+-------------------------------| |Звукова і графічна системи мови |уміти розрізняти звуки і букви;| |в їх взаємозв'язку. Каліграфія. |орієнтуватися у звуковій | |Техніка письма. Алфавіт |системі мови; дотримуватися | | |найважливіших орфоепічних норм | | |літературної мови у власному | | |мовленні; володіти графічною | | |навичкою і технікою письма; | | |знати алфавіт; розташовувати | | |слова за алфавітом і знаходити | | |в словнику потрібне слово | |--------------------------------+-------------------------------| |Правопис. Найуживаніші |уміти каліграфічно і грамотно | |орфографічні та пунктуаційні |списувати і писати з голосу | |правила (норми). Орфографічний |тексти з дотриманням вивчених | |словник |правил орфографії і пунктуації;| | |дотримуватися правил правопису | | |під час побудови письмових | | |зв'язних висловлювань; | | |самостійно користуватися | | |орфографічним словником для | | |з'ясування правильності | | |написання слова, його окремих | | |форм; знаходити і виправляти | | |орфографічні та пунктуаційні | | |помилки | |----------------------------------------------------------------| | Соціокультурна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Тематичні групи слів, що |знати і вміти записувати назву | |називають державу, її столицю, |держави та її столиці; знати | |державну символіку, реалії |державні символи України; | |життя народу |розуміти і пояснювати значення | | |слів - назв предметів побуту, | | |народних звичаїв; | | |використовувати тематичні групи| | |слів народознавчого змісту в | | |мовленні | |--------------------------------+-------------------------------| |Фольклорні твори великої і малої|знати казки, пісні, прислів'я, | |форми |приказки, загадки, лічилки; | | |уміти доречно використовувати | | |їх в усному і писемному | | |мовленні для його увиразнення | |--------------------------------+-------------------------------| |Особливості національного |знати формули національного | |мовленнєвого етикету. Правила |мовленнєвого етикету і | |мовленнєвої поведінки під час |використовувати їх під час | |спілкування |спілкування; дотримуватися | | |правил етикету під час | | |спілкування з представниками | | |різних вікових груп і статусів | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальні ролі |уміти встановлювати елементарні| | |комунікативні контакти під час | | |виконання тих чи інших | | |соціальних ролей у різних | | |життєвих ситуаціях | |----------------------------------------------------------------| | Діяльнісна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Загальнонавчальні вміння і |уміти організовувати свою | |навички, зокрема навчально- |навчальну діяльність; | |організаційні, навчально- |самостійно користуватися | |інформаційні, навчально- |підручником, довідковою | |інтелектуальні і творчі, |літературою; виконувати | |контрольно-оцінювальні |мисленнєві операції: | | |спостерігати, аналізувати мовні| | |явища, порівнювати, | | |узагальнювати, виділяти | | |головне, робити висновки; | | |висловлювати і доводити власну | | |думку; переносити знання та | | |способи діяльності в нову | | |ситуацію; проводити перевірку | | |та самоперевірку усних | | |висловлювань і письмових робіт,| | |оцінювати результати навчання | |----------------------------------------------------------------| | Мова вивчення (українська мова, мови національних меншин) | |----------------------------------------------------------------| | Мовленнєва лінія | |----------------------------------------------------------------| |Аудіювання |уміти сприймати і розуміти | | |мовні одиниці різного рівня, | | |мовлення вчителя, нескладні за | | |змістом тексти | |--------------------------------+-------------------------------| |Говоріння |уміти сприймати та будувати | | |діалогічні і монологічні | | |висловлювання у таких сферах | | |спілкування, як особистісна, | | |навчальна, соціально-побутова | | |і світ природи | |--------------------------------+-------------------------------| |Письмо |уміти списувати, писати з | | |голосу, складати тексти різних | | |типів мовлення, дотримуючись | | |правил орфографії та пунктуації| |--------------------------------+-------------------------------| |Читання |уміти читати (вголос і мовчки) | | |правильно та виразно художні і | | |навчальні тексти | |----------------------------------------------------------------| | Мовна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Мова як засіб спілкування і |розуміти значення мови в житті | |пізнання. Рідна, державна та |кожного народу, української | |інші мови |мови як державної | |----------------------------------------------------------------| | Звуки і букви | |----------------------------------------------------------------| |Норми вимови і правопису |знати звукові та графічні | | |відмінності мови навчання та | | |української (інших мов), | | |володіти нормами вимови і | | |наголошення | |--------------------------------+-------------------------------| |Алфавіт |уміти позначати звуки буквами | |--------------------------------+-------------------------------| |Основні правила правопису |знати основні орфографічні | | |правила та вміти їх | | |застосовувати під час | | |списування та письма з голосу; | | |уміти писати з дотриманням | | |вимог до швидкості письма | |--------------------------------+-------------------------------| |Орфографічний та перекладний |уміти користуватися алфавітом | |словники |під час роботи із словниками, | | |визначати значення слова за | | |допомогою словників | |--------------------------------+-------------------------------| |Слово - частина мови |знати, що в кожній мові | | |предмети, ознаки, дії, | | |кількість називаються словами, | | |які служать для зв'язку з | | |іншими; знати слова мови, що | | |вивчається як навчальний | | |предмет, в межах зазначених тем| | |спілкування; | | | | | |уміти доречно вживати слова і | | |словесні формули залежно від | | |ситуації | | | | | |уміти добирати антоніми і | | |синоніми, розуміти | | |багатозначність, переносне | | |значення слів, знати, розуміти | | |і вживати найпростіші | | |фразеологізми | |--------------------------------+-------------------------------| |Будова слова |уміти визначати основу і | | |закінчення, змінювати | | |закінчення у зв'язку з іншим | | |словом; | |--------------------------------+-------------------------------| |Основа і закінчення. Складові |уміти визначати складові | |основи. Словотвір |основи, утворювати | | |спільнокореневі слова | |--------------------------------+-------------------------------| |Морфологічні ознаки слова |уміти визначати і змінювати | | |слова - різні частини мови | | |залежно від їх зв'язку з іншими| | |словами | | | | | |знати і вміти вживати | | |сполучники, прийменники та | | |частку "не" | |--------------------------------+-------------------------------| |Синтаксичні та пунктуаційні |уміти утворювати | |відомості. Словосполучення. |словосполучення з прийменниками| |Речення, його будова. Види |та без них | |речень за метою висловлювання і | | |за інтонацією. Речення-репліки в|уміти будувати речення, | |діалогах |визначати головні та | | |другорядні члени, встановлювати| | |зв'язок між ними | |--------------------------------+-------------------------------| |Речення з однорідними членами. |уміти будувати, поширювати, | |Способи зв'язку між ними |інтонувати речення, різні за | | |метою висловлювання, вживати | | |такі речення залежно від мети, | | |ставити на письмі відповідні | | |розділові знаки; уживати кличну| | |форму іменників у питальних та | | |спонукальних реченнях, ставити | | |розділові знаки при звертанні | | | | | |уміти складати та інтонувати | | |речення з однорідними членами | | |(із сполучниками та без них), | | |ставити розділові знаки | |--------------------------------+-------------------------------| |Текст. Тема і головна думка |знати основні ознаки тексту, | |тексту. Будова тексту. Типи |його будову; уміти визначати | |текстів |тему і мету (основну думку) | | |тексту, практично розрізняти | | |типи і стильові особливості | | |текстів; застосовувати здобуті | | |знання про текст у процесі | | |побудови власних висловлювань | |----------------------------------------------------------------| | Соціокультурна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Український соціум (держава, її |знати назву держави, її | |символіка, народи, мови) |столицю, державні символи; мати| | |уявлення про традиції народу, | |Матеріальна та духовна культура |мова якого вивчається; знати | |народу, мова якого вивчається |окремі фольклорні твори великих| | |і малих форм; уміти | |Народні традиції |встановлювати елементарні | | |комунікативні контакти з | | |однолітками і дорослими під час| | |виконання тих або інших | | |соціальних ролей у різних | | |життєвих ситуаціях, толерантно | | |ставитися до думки інших, | | |знаходити довідкову інформацію | | |за допомогою інформаційно- | | |комунікаційних технологій | |----------------------------------------------------------------| | Іноземна мова | |----------------------------------------------------------------| | Мовленнєва лінія | |----------------------------------------------------------------| |Сфери спілкування |аудіювання | |Особистісна | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тематичні блоки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Про себе, родина, друзі, одяг, |розуміти окремі знайомі слова і| |місце проживання, відпочинок і |прості найбільш уживані фрази в| |дозвілля |ситуаціях повсякденного | | |спілкування, а також невеликі | | |за обсягом повідомлення та | | |інструкції | | | | | |розуміти зміст повідомлення в | | |межах особистісної, суспільної | | |та освітньої сфери | |--------------------------------+-------------------------------| |Їжа; основні продукти |розуміти інструкції і | |харчування; природа і погода; |виконувати їх | |тварини; свята | | |--------------------------------+-------------------------------| |Публічна | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тематичні блоки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Подорожі, враження від |розуміти короткі прості | |подорожей, короткі відомості про|пояснення, усне спілкування | |країну (країни), мова якої |двох і більше людей; опис, | |(яких) вивчається |сюжетні тексти, розповідь, | | |повідомлення, пояснення, | | |запрошення, оголошення в межах | | |особистісної, суспільної та | | |освітньої сфери спілкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Освітня | читання | |--------------------------------+-------------------------------| |Тематичні блоки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Навчання у школі, розпорядок |читати і розуміти навчальні та | |дня, шкільні предмети, |нескладні адаптовані автентичні| |однокласники, види навчальної |тексти, що стосуються | |діяльності |особистісної, суспільної та | | |освітньої сфери, а також | | |тексти, що відображають | | |особливості побуту, життя, | | |культури країни, мова якої | | |вивчається, та тексти з | | |незначною кількістю незнайомих | | |мовних одиниць, значення яких | | |можна визначити за допомогою | | |здогадки і словника, відповідно| | |до вікових особливостей та | | |інтересів учнів | | |-------------------------------| | |говоріння | | |-------------------------------| | |монологічне мовлення | | |-------------------------------| | |уміти висловлювати коротке | | |повідомлення у межах | | |відповідної сфери спілкування, | | |передавати основний зміст | | |прочитаного, побаченого або | | |почутого, коротко висловлюючи | | |своє ставлення до осіб, подій, | | |явищ; описувати малюнок (серію | | |малюнків), використовуючи у | | |разі необхідності вербальні та | | |невербальні опори | | |-------------------------------| | |діалогічне мовлення | | |-------------------------------| | |уміти спілкуватися із | | |співрозмовником у межах | | |відповідної сфери спілкування; | | |будувати діалог з використанням| | |основних зразків мовленнєвого | | |етикету, прийнятого у країні, | | |мова якої вивчається | | | | | |робити запит нової інформації, | | |використовуючи для цього | | |запитання різних типів; | | | | | |висловлювати емоції (радість, | | |захоплення, подив, згоду, | | |незгоду, сумнів) у зв'язку з | | |почутим від співрозмовника; | | |ставити запитання | | |співрозмовникові з метою | | |з'ясування або уточнення певної| | |інформації у процесі | | |спілкування, і відповідати на | | |подібні запитання | | | | | |обмінюватися репліками із | | |співрозмовником | | | | | |уточнювати зміст почутого в | | |разі нерозуміння його | | |-------------------------------| | |письмо | | |-------------------------------| | |уміти правильно у письмовій | | |формі з використанням у разі | | |необхідності вербальних або | | |невербальних опор, передати | | |основний зміст прочитаного, | | |побаченого або почутого, | | |коротко висловлюючи своє | | |ставлення до осіб, подій, явищ | | |описувати малюнок (серію | | |малюнків), використовуючи у | | |разі необхідності вербальні | | |опори у межах відповідної сфери| | |спілкування | |----------------------------------------------------------------| | Мовна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Лексичні одиниці: однослівні |знати достатню кількість | |форми та стійкі словосполучення |лексичних одиниць і уміти | |у значеннях, визначених сферами |використовувати їх для | |спілкування |вираження основних | | |комунікативних потреб | |Граматичні структури та явища, | | |що використовуються у простих |уміти правильно вживати | |реченнях (фразах) для |граматичні структури та явища у| |задоволення повсякденних потреб |простих реченнях (фразах) для | |у межах відповідної сфери |задоволення простих | |спілкування |повсякденних потреб у межах | | |відповідної сфери спілкування | |----------------------------------------------------------------| | Соціокультурна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Відомості, що належать до |уміти обмінюватися інформацією | |культурних цінностей свого та |і висловлювати свої погляди | |інших народів, морально-етичних |простими мовними засобами; | |норм, особливостей вербальної та|встановлювати соціальний | |невербальної поведінки, що |контакт (вітання і прощання; | |сприяє формуванню умінь |знайомство; висловлювання | |міжкультурного спілкування |вдячності, вибачення) | |----------------------------------------------------------------| | Діяльнісна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Стратегії мовленнєвої |уміти орієнтуватися в | |діяльності, що спрямовані на |навколишньому середовищі та | |виконання навчальних завдань і |встановлювати соціальний | |розв'язання життєвих проблем |контакт | | | | | |використовувати набуті знання, | | |уміння та навички; оцінювати | | |свої досягнення | |----------------------------------------------------------------| | Літературне читання | |----------------------------------------------------------------| | Коло читання | |----------------------------------------------------------------| |Дитяча література в авторській, |орієнтуватися у колі дитячого | |жанровій, тематичній |читання, а саме: | |різноманітності: | | |--------------------------------+-------------------------------| |твори усної народної творчості; |знати прізвища письменників- | |твори видатних письменників- |класиків, письменників сучасної| |класиків, сучасних письменників |дитячої літератури та їх твори,| |України; зарубіжних письменників|з якими учні неодноразово | | |зустрічалися у процесі | | |навчання, основні теми дитячого| | |читання; окремі жанри вивчених | | |творів | |--------------------------------+-------------------------------| |художня література (малі |розрізняти прозові, поетичні, | |фольклорні форми, казки |драматичні, фольклорні та | |(народні, літературні), легенди,|авторські твори | |вірші, оповідання, повісті, | | |п'єси, байки); науково- | | |пізнавальна, енциклопедична | | |література, дитяча періодика | | |--------------------------------+-------------------------------| |теми дитячого читання: про |знати, поважати державні | |рідний край, Батьківщину, |національні символи, культуру, | |природу, дітей, сім'ю, стосунки |національні традиції свого | |між людьми, навчання, пригоди, |народу, інших народів, які | |фантастика |живуть в Україні та за кордоном| | | | | |усвідомлювати морально-етичний | | |зміст творів; роль читання для | | |пізнання навколишнього світу, | | |формування власної культури | |----------------------------------------------------------------| | Навичка читання | |----------------------------------------------------------------| |Спосіб, правильність, |володіти повноцінною навичкою | |усвідомленість читання, засоби |читання вголос і мовчки як | |виразності усного мовлення; |загальнонавчальним умінням: | |розвиток темпу читання вголос і |сприймати, розуміти зміст | |мовчки |творів (текстів) різних видів, | | |виділяти в них суттєву | | |інформацію; читати вголос | | |правильно, плавно, цілими | | |словами і групами слів з | | |дотриманням засобів виразності | | |усного мовлення та основних | | |норм літературної вимови у | | |темпі, який дає можливість | | |зрозуміти зміст твору (тексту);| | |читати виразно напам'ять вірші | | |(уривки із прози) з дотриманням| | |мовних і позамовних засобів | | |виразності | |----------------------------------------------------------------| | Досвід читацької діяльності | |----------------------------------------------------------------| |Способи опрацювання текстів |уміти самостійно визначати | |різних видів: фактичний та |тему, основну думку | |основний зміст твору; тема, |літературного твору | |основна думка твору; |(навчального тексту); | |структурний аналіз текстів; види|самостійно ставити запитання за| |переказу; постановка запитань до|змістом прочитаного; | |тексту; причиново-наслідкові |орієнтуватися у структурі | |зв'язки між подіями, вчинками |художніх, науково-художніх | |персонажів; діалог, дискусія за |текстів; складати простий план;| |змістом прочитаного |встановлювати причиново- | |(прослуханого) |наслідкові зв'язки між подіями,| | |дійовими особами; доводити | | |власні судження щодо | | |прочитаного, спираючись на | | |текст; передавати (детально, | | |стисло, вибірково) зміст | | |тексту; | |--------------------------------+-------------------------------| |Особливості опрацювання |виділяти, розуміти засоби | |художнього твору: жанрові |художньої виразності, | |ознаки, засоби художньої |використовувати їх у мовленні | |виразності; автор твору, герої |під час переказу, опису, | |(персонажі) твору; сюжет, власне|характеристик; слідкувати за | |ставлення до змісту прочитаного |розвитком подій у творі; | |(прослуханого) |визначати героїв; | | |характеризувати персонажів за | | |їх вчинками, висловлювати до | | |них своє ставлення; | | |висловлювати оцінювальні | | |судження морального змісту; | |--------------------------------+-------------------------------| |Особливості опрацювання науково-|визначати основні ознаки | |художнього твору |понять, явищ, узагальнені | | |висновки у науково-художніх | | |творах, навчальних текстах; | | |орієнтуватися у структурі | | |навчального тексту (заголовок, | | |підзаголовок, абзац, | | |ілюстрація, схема, таблиця, | | |виноска) | |--------------------------------+-------------------------------| |Самостійна робота з дитячою |уміти самостійно розрізняти | |книжкою; книгознавча |типи дитячих видань (книжка- | |пропедевтика, вибір книжки, типи|твір, книжка-збірка, періодика,| |дитячих видань; елементи дитячої|довідкова література; | |художньої, науково-художньої, |визначати орієнтовний зміст | |навчальної книжки, їх |дитячих книжок; здійснювати | |призначення; робота з |пошук, відбір інформації для | |інформацією |виконання навчально- | | |пізнавальних завдань з | | |використанням довідкових | | |видань, дитячої періодики, | | |орієнтуватися у підручнику за | | |змістом; самостійно | | |користуватися методичним і | | |довідковим матеріалом | | |підручника, складати коротку | | |анотацію на прочитаний | | |літературний твір, сприймати | | |книжку як джерело поповнення | | |знань | |--------------------------------+-------------------------------| |Спілкування за змістом |виявляти повагу до | |прочитаного (прослуханого) |співбесідника, толерантність | | |під час обговорення прочитаного| | |(прослуханого) твору | | | | | |усвідомлено будувати зв'язні | | |висловлювання, використовувати | | |мовленнєві засоби з урахуванням| | |комунікативної ситуації | |----------------------------------------------------------------| | Літературна творча діяльність | |----------------------------------------------------------------| |Розвиток творчої діяльності на |мати уявлення про різні види | |основі прочитаного |творчого переказу; створювати | | |свої варіанти розвитку сюжету | | |твору, відтворювати в уяві | | |картини життя, художні образи, | | |зображені письменником | |--------------------------------+-------------------------------| |Самовираження особистості дитини|уміти складати твори-мініатюри,| |у літературній творчості |художні описи за | | |спостереженнями у природі, | | |загадки, лічилки, казки, | | |вірші; колективно та | | |індивідуально інсценізувати | | |художні твори, життєві ситуації| |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Математика" | |----------------------------------------------------------------| | Числа. Дії з числами | |----------------------------------------------------------------| |Лічба |розуміти сутність кількісної і | | |порядкової лічби, | | |використовувати кількісні і | | |порядкові числівники | |--------------------------------+-------------------------------| |Натуральні числа. Число нуль |мати уявлення про натуральний | | |ряд чисел, його властивості та | | |про число нуль; називати, | | |читати, записувати, | | |порівнювати числа у межах | | |мільйона на основі десяткової | | |системи числення | | | | | |розуміти позиційний принцип | | |запису чисел, досліджувати та | | |моделювати числа на основі | | |поняття про класи і розряди | |--------------------------------+-------------------------------| |Звичайні дроби |мати уявлення про утворення | | |дробу, про чисельник і | | |знаменник дробу; називати, | | |читати і записувати дроби, | | |порівнювати дроби з однаковими | | |знаменниками; знаходити дріб | | |від числа і число за значенням | | |його дробу | |--------------------------------+-------------------------------| |Арифметичні дії з числами |розуміти зміст арифметичних дій| | |додавання, віднімання, | | |множення, ділення; знати назви | | |компонентів і результатів | | |арифметичних дій, взаємозв'язок| | |між додаванням та відніманням, | | |між множенням та діленням; | | |знаходити невідомий компонент | | |арифметичної дії; розуміти | | |залежність результату | | |арифметичної дії від зміни | | |одного з компонентів | | | | | |знати таблиці додавання і | | |множення одноцифрових чисел та | | |відповідні табличні випадки | | |віднімання і ділення; усно | | |виконувати обчислення у межах | | |ста та обчислення, які | | |ґрунтуються на принципах | | |десяткової системи числення | | | | | |застосовувати алгоритми | | |письмового виконання | | |арифметичних дій у межах | | |мільйона, ділення з остачею; | | |перевіряти правильність | | |результатів арифметичних дій на| | |основі їх взаємозв'язку; | | |моделювати відношення | | |різницевого і кратного | | |порівняння чисел | |----------------------------------------------------------------| | Величини | |----------------------------------------------------------------| |Довжина. Маса. Місткість. Час. |визначати довжини об'єктів | |Вартість. Площа |навколишньої дійсності за | | |допомогою різних одиниць | | |вимірювання; мати уявлення про | | |вимірювання маси за допомогою | | |терезів, подавати масу в різних| | |одиницях вимірювання; мати | | |уявлення про вимірювання | | |місткості та про літр як | | |одиницю вимірювання; | | |користуватися годинником і | | |календарем як засобами | | |вимірювання часу, подавати | | |проміжки часу в різних одиницях| | |вимірювання; мати уявлення про | | |вартість та співвідношення між | | |одиницями вартості в Україні; | | |визначати периметр | | |многокутника; визначати площу | | |фігури за допомогою палетки; | | |застосовувати формули під час | | |обчислення периметра й площі | | |прямокутника; порівнювати й | | |упорядковувати об'єкти за | | |різними ознаками (довжиною, | | |масою, місткістю, площею); | | |замінювати одні одиниці | | |вимірювання величини іншими, | | |порівнювати значення | | |однойменних величин, виконувати| | |арифметичні дії з ними; | | |застосовувати співвідношення | | |між одиницями вимірювання | | |величини під час розв'язування | | |навчально-пізнавальних і | | |практично зорієнтованих задач | |--------------------------------+-------------------------------| |Групи взаємопов'язаних величин |розуміти, що ситуації, які | | |трапляються в навколишньому | | |світі можуть описуватися трьома| | |взаємопов'язаними величинами | | |(вартість, ціна, кількість; | | |відстань, швидкість, час); | | |застосовувати правило | | |знаходження однієї величини за | | |двома іншими під час | | |розв'язування сюжетних задач | |----------------------------------------------------------------| | Математичні вирази. Рівності. Нерівності | |----------------------------------------------------------------| |Числові вирази |мати уявлення про числовий | | |вираз та його значення; | | |встановлювати порядок виконання| | |арифметичних дій у числових | | |виразах, у тому числі з | | |дужками; знаходити значення | | |числових виразів; виконувати | | |тотожні перетворення числових | | |виразів відповідно до законів і| | |з урахуванням властивостей | | |арифметичних дій | |--------------------------------+-------------------------------| |Вирази із змінною |мати уявлення про вираз із | | |змінною; розуміти залежність | | |значення виразу із змінною від | | |числового значення змінної; | | |знаходити значення виразів за | | |заданими значеннями змінних | |--------------------------------+-------------------------------| |Рівності та нерівності |розпізнавати, читати і | | |записувати рівності та | | |нерівності; розрізняти істинні | | |та хибні числові рівності | | |(нерівності); порівнювати | | |значення числових виразів; | | |добирати значення змінної у | | |нерівностях | |--------------------------------+-------------------------------| |Рівняння |мати уявлення про рівняння з | | |однією змінною; розв'язувати | | |рівняння з однією змінною на | | |основі взаємозв'язку між | | |компонентами та результатами | | |арифметичних дій; перевіряти | | |правильність розв'язання | | |рівняння | |----------------------------------------------------------------| | Сюжетні задачі | |----------------------------------------------------------------| |Задача. Структура задачі. |мати уявлення про сюжетну | |Загальні прийоми роботи із |задачу, виділяти її структурні | |задачею |компоненти; проводити | | |семантичний аналіз тексту | | |задачі та подавати його | | |результати у вигляді схеми, | | |рисунка, таблиці; складати | | |план розв'язання складеної | | |задачі, пояснювати вибір дій; | | |записувати розв'язання задачі | | |діями з поясненням, виразом або| | |рівнянням; знаходити різні | | |способи розв'язування задачі, | | |визначати раціональний, | | |перевіряти правильність | | |розв'язання задачі; складати | | |задачі за рисунком, схемою, | | |математичним виразом, за | | |практичними діями з предметами,| | |задачі, аналогічні та обернені | | |до розв'язаної | |--------------------------------+-------------------------------| |Прості і складені задачі |розв'язувати прості сюжетні | | |задачі, що розкривають зміст | | |арифметичних дій, задачі на | | |знаходження невідомого | | |компонента дій, задачі, які | | |містять відношення різницевого | | |та кратного порівняння, задачі | | |на знаходження частини від | | |числа або числа за його | | |частиною, задачі з | | |пропорційними величинами; | | |розв'язувати складені задачі, | | |що є композицією з двох- | | |чотирьох видів простих задач, | | |задачі на знаходження | | |четвертого пропорційного, | | |задачі на пропорційне ділення, | | |на знаходження невідомого за | | |двома різницями, на подвійне | | |зведення до одиниці, на спільну| | |роботу, на одночасний рух двох | | |тіл | |----------------------------------------------------------------| | Просторові відношення. Геометричні фігури | |----------------------------------------------------------------| |Просторові відношення |визначати місце знаходження | | |об'єкта на площині і в | | |просторі; розкладати та | | |переміщувати предмети на | | |площині, вживати відповідну | | |термінологію | |--------------------------------+-------------------------------| |Геометричні фігури на площині |визначати істотні ознаки | |(точка, лінії, відрізок, |геометричних фігур; називати | |промінь, кути, многокутники, |елементи многокутників, кола та| |коло, круг) |круга; зображувати геометричні | | |фігури на аркуші в клітинку, | | |будувати прямокутники; | | |позначати геометричні фігури | | |буквами латинського алфавіту; | | |конструювати геометричні фігури| | |з інших фігур; розбивати фігуру| | |на частини | |--------------------------------+-------------------------------| |Геометричні фігури у просторі |розпізнавати геометричні фігури| |(куб, куля, циліндр, піраміда, |у просторі та їх елементи; | |конус) |співвідносити образ | | |геометричної фігури з об'єктами| | |навколишньої дійсності | |----------------------------------------------------------------| | Робота з даними | |----------------------------------------------------------------| |Таблиці, схеми, діаграми |мати уявлення про способи | | |подання інформації; знаходити, | | |аналізувати, порівнювати | | |інформацію, подану в таблицях, | | |схемах, діаграмах; заносити | | |дані до таблиць; | | |використовувати дані для | | |розв'язання практично | | |зорієнтованих задач; під | | |керівництвом учителя знаходити | | |інформацію за допомогою | | |інформаційно-комунікаційних | | |технологій | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Природознавство" | |----------------------------------------------------------------| |Об'єкти природи |мати уявлення про природу, її | | |складові, тіла, речовини, їх | | |властивості; про | | |різноманітність живих | | |організмів (віруси, бактерії, | | |гриби, рослини, тварини), | | |особливості їх будови, росту, | | |розвитку, процесів | | |життєдіяльності та поведінки, | | |про значення живих організмів | | |у природі; про перетворення і | | |збереження речовин і сонячної | | |енергії у природі, про теплові | | |процеси та енергоносії; про | | |організм людини як єдине ціле | | | | | |розрізняти предмети неживої | | |природи, організми, рукотворні | | |об'єкти, агрегатні стани | | |речовин; представників окремих | | |груп організмів і деякі ознаки | | |пристосування їх до | | |навколишнього середовища; | | |органи і системи органів людини| | | | | |розпізнавати явища природи, | | |пояснювати їх причини | | | | | |розуміти значення сонячного | | |світла і тепла на Землі | | | | | |застосовувати знання для | | |охорони природи та збереження | | |тепла і електроенергії у побуті| |--------------------------------+-------------------------------| |Взаємозв'язки в природі |мати уявлення про цілісність | | |природи | | | | | |знати про добові та сезонні | | |зміни у природі; причини їх | | |періодичності | | | | | |встановлювати найпростіші | | |взаємозв'язки в неживій і живій| | |природі, між організмами і | | |навколишнім середовищем, між | | |природними умовами на певній | | |території та господарською | | |діяльністю людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Земля - планета Сонячної системи|мати уявлення про Всесвіт і | | |Сонячну систему, форму і будову| | |Землі, рух Землі навколо осі і | | |навколо Сонця, про материки і | | |океани, особливості їх природи,| | |населення Землі; орієнтуватися | | |на місцевості; працювати з | | |планом, глобусом і картами | |--------------------------------+-------------------------------| |Україна на планеті Земля |мати уявлення про розташування | | |природних зон на території | | |України, особливості їх | | |природних умов, рослинного і | | |тваринного світу | | | | | |знати розташування України на | | |глобусі, карті світу, півкуль і| | |Європи | | | | | |розрізняти за умовними знаками | | |основні форми земної поверхні, | | |моря, найбільші річки та озера | | |України | | | | | |розпізнавати найхарактерніші | | |рослини і тварини своєї | | |природної зони | |--------------------------------+-------------------------------| |Рідний край |мати уявлення про особливості | | |погоди своєї місцевості | | | | | |знати розташування рідного краю| | |на карті України | | | | | |розпізнавати форми земної | | |поверхні на місцевості | |--------------------------------+-------------------------------| |Охорона і збереження природи |мати уявлення про цінність | | |природи для життя людей, | | |залежність життя людей від | | |стану навколишнього середовища,| | |про охорону об'єктів неживої і | | |живої природи | | | | | |знати про значення Червоної | | |книги і заповідних територій | | |для охорони природи | | | | | |виконувати правила поведінки у | | |природі; брати участь у | | |природоохоронній діяльності; | | |дотримуватися народних традицій| | |у ставленні людини до природи | |--------------------------------+-------------------------------| |Методи пізнання природи |вести спостереження за | | |предметами і явищами неживої | | |природи та їх змінами, за | | |організмами, їх поведінкою | | | | | |проводити досліди з метою | | |пізнання властивостей тіл і | | |речовин, виявлення особливостей| | |росту, розвитку і поведінки | | |організмів | | | | | |уміти фіксувати результати | | |спостережень і дослідів; | | |користуватися приладами, | | |необхідними для пізнання | | |природи, таблицями, діаграмами,| | |схемами | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Суспільствознавство" | |----------------------------------------------------------------| |Людина як особистість |мати уявлення про цінність | | |моральних якостей; виявляти і | | |оцінювати їх у життєвих | | |ситуаціях, усвідомлювати людину| | |як біологічну і соціальну | | |істоту, її відмінності від | | |інших живих істот, | | |неповторність і самоцінність | | |кожної людини | | | | | |застосовувати набуті знання для| | |вироблення рис характеру, які | | |забезпечують життєвий успіх | | |(наполегливість, старанність, | | |працелюбство, моральність) | |--------------------------------+-------------------------------| |Людина серед людей |мати уявлення про правила | | |співжиття та взаємодію людей у | | |родині, колективі, суспільстві;| | |про загальновизнані права | | |людини та рівноправність, | | |взаємні обов'язки батьків і | | |дітей; про основні | | |правопорушення, поширені серед | | |дітей, юридичну | | |відповідальність за них | | | | | |усвідомлювати відповідальність | | |за свої вчинки; дотримуватися | | |моральних вимог суспільства; | | |застосовувати їх у спілкуванні | | |з іншими людьми, узгоджувати | | |власні потреби з потребами | | |інших людей для розв'язання | | |конфліктів | |--------------------------------+-------------------------------| |Людина в суспільстві |мати уявлення про Конституцію | | |України ( 254к/96-ВР ), | | |державний устрій, головні | | |історичні події, традиції і | | |звичаї українського народу, | | |основні пам'ятки; знати свій | | |родовід, історію і традиції | | |своєї школи; національну | | |символіку і державні символи; | | |основні права та обов'язки | | |громадянина; | | | | | |виявляти повагу до | | |громадянських цінностей та | | |приватного життя інших людей; | | |активно взаємодіяти з ними у | | |громадській сфері, знати права | | |споживача, виявляти інтерес до | | |розв'язання проблем, які | | |впливають на життя місцевих | | |громад і країни в цілому, брати| | |посильну участь у | | |культуроохоронній діяльності | | |краю | | | | | |бережливо і шанобливо ставитися| | |до результатів людської праці; | | |позитивно ставитися до себе, до| | |інших, до життєвих перспектив; | | |дотримуватися правил поведінки | | |учня | |--------------------------------+-------------------------------| |Людина і світ |мати уявлення про | | |різноманітність народів у | | |світі, їх культур і звичаїв | | |знати приклади винаходів | | |людства, внесок українців у | | |світову культуру, науку; | | |усвідомлювати необхідність | | |толерантного ставлення до | | |різних країн і народів | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" | |----------------------------------------------------------------| | Здоров'я | |----------------------------------------------------------------| |Здоров'я людини |знати складові здоров'я; | | |усвідомлювати вікові зміни в | | |організмі дитини; здоров'я як | | |єдине ціле; взаємозв'язок | | |організму людини з природним і | | |соціальним оточенням; | | |розпізнавати ознаки здоров'я; | | |виявляти та оцінювати їх у | | |життєвих ситуаціях; розуміти | | |вплив основних природних і | | |соціальних факторів та фізичної| | |активності на здоров'я; | | |пояснювати значення здоров'я | | |для життя людини; застосовувати| | |правила здорового способу життя| | |та безпечної для здоров'я | | |поведінки; правила надання | | |посильної допомоги хворому | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична складова здоров'я |знати про необхідність рухової | | |активності, правила харчування,| | |особистої гігієни, | | |загартовування, розпорядку дня | | | | | |уміти встановлювати | | |взаємозв'язки між руховою | | |активністю, харчуванням, | | |загартовуванням, розпорядком | | |дня і здоров'ям | | | | | |застосовувати правила рухової | | |активності, харчування, | | |гігієнічного догляду за тілом, | | |загартовування, праці та | | |відпочинку | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна складова здоров'я |знати функції сім'ї щодо | | |збереження і зміцнення | | |здоров'я; права дитини на | | |здоров'я в сім'ї та суспільстві| | | | | |правила поведінки у конфліктних| | |ситуаціях; Правила дорожнього | | |руху ( 1306-2001-п ), безпечної| | |поведінки у навколишньому | | |середовищі; медичні заклади | | |свого населеного пункту | | | | | |керувати собою і розв'язувати | | |життєві конфлікти, протистояти | | |негативному впливу оточення; | | |дотримуватися безпечної | | |поведінки щодо ВІЛ та | | |туберкульозу | | | | | |розпізнавати різні види | | |небезпечних ситуацій та | | |повідомляти про них служби | | |захисту населення; | | |встановлювати взаємозв'язок між| | |природними та соціальними | | |факторами і здоров'ям | | | | | |безпечно поводитися у | | |навколишньому середовищі; | | |моделювати відповідні життєві | | |ситуації | | | | | |розуміти індивідуальність | | |здоров'я; відмінність і | | |схожість дівчаток і хлопчиків | | | | | |усвідомлювати значення | | |толерантних стосунків між | | |людьми для здоров'я; | | |застосовувати набуті корисні | | |звички | | | | | |правила розв'язання конфліктів,| | |безпечної поведінки в різних | | |життєвих ситуаціях та видах | | |діяльності, надання першої | | |допомоги за незначних травм; | | |настанови щодо гуманного | | |ставлення до людей, які мають | | |проблеми із здоров'ям | |--------------------------------+-------------------------------| |Психічна та духовна складові |називати види емоцій; | |здоров'я |індивідуальні особливості | | |характеру, пам'яті | | | | | |знати про вплив емоцій, | | |настроїв, почуттів, рис | | |характеру на власне здоров'я та| | |здоров'я інших; вплив творчості| | |і народних традицій на здоров'я| | | | | |розпізнавати основні емоції у | | |себе, в інших людей, словесно | | |їх пояснювати | | | | | |встановлювати взаємозв'язок між| | |емоціями та станом здоров'я | | | | | |контролювати власні емоції | | | | | |розуміти та оцінювати у | | |життєвих ситуаціях емоції та | | |почуття як умови, що сприяють | | |збереженню життя і зміцненню | | |здоров'я | | | | | |застосовувати поради щодо | | |здійснення контролю за | | |емоціями, формування рис | | |характеру | | | | | |народні традиції щодо здорового| | |способу життя | |----------------------------------------------------------------| | Фізична культура | |----------------------------------------------------------------| |Основи знань з фізичної культури|мати уявлення про: фізичну | | |культуру як засіб підвищення | | |функціональних можливостей | | |організму, складову здорового | | |способу життя; фізичні вправи | | |та їх вплив на фізичний | | |розвиток людини; історію | | |олімпійських ігор; основні | | |прийоми та способи | | |самоконтролю; спортивні | | |традиції українського народу | | | | | |знати та дотримуватися правил | | |рухливих ігор та безпеки під | | |час занять фізичними вправами | | | | | |усвідомлювати вплив фізичних | | |вправ на фізичний розвиток | | |організму | |--------------------------------+-------------------------------| |Рухова діяльність: | | |--------------------------------+-------------------------------| |культура рухів з елементами |виконувати організовуючі вправи| |гімнастики | | | |виконувати загальнорозвивальні | | |вправи для розвитку сили, | | |швидкості, витривалості, | | |гнучкості, координації; вправи | | |для формування правильної | | |постави та запобігання | | |плоскостопості | | | | | |елементи акробатики та | | |рівноваги | |--------------------------------+-------------------------------| |пересування |пересуватися: ходьбою, бігом, | | |танцювальними кроками, лазити | | |та перелазити; на лижах, на | | |ковзанах, вплав (за наявності | | |відповідних умов) | |--------------------------------+-------------------------------| |вправи з м'ячем |виконувати вправи з малим та | | |великим м'ячами; елементи | | |футболу, баскетболу, гандболу | |--------------------------------+-------------------------------| |стрибки |виконувати стрибки із | | |скакалкою, стрибки вниз і в | | |висоту, стрибки у довжину, | | |опорні стрибки | |--------------------------------+-------------------------------| |туризм |рухатися у похідному строю та | | |долати перешкоди; | | |обґрунтовувати визначення місця| | |для відпочинку та туристичного | | |бівуаку | | | | | |дотримуватися правил поведінки | | |у туристичному поході | | | | | |застосовувати набуті знання та | | |вміння під час активного | | |відпочинку | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Технології" | |----------------------------------------------------------------| | Ручні техніки обробки матеріалів | |----------------------------------------------------------------| |Площинні (аплікація, художній |виконувати аплікацію з паперу, | |розпис, мозаїка, витинанка) |тканини, інших природних, | | |синтетичних матеріалів; | | |художній розпис; мозаїку з | | |природних та штучних матеріалів| | | | | |витинанки; ілюструвати творчий | | |задум художньо-графічними | | |зображеннями | | | | | |дотримуватися правил безпечної | | |праці, правильних прийомів | | |користування інструментами | |--------------------------------+-------------------------------| |Об'ємні (ліплення, пап'є-маше, |виконувати: ліплення з | |оригамі) |пластиліну, глини, інших | | |матеріалів; пап'є-маше посуду, | | |ужиткових предметів; оригамі | | | | | |уміти образно формулювати | | |творчий задум | |----------------------------------------------------------------| | Технічна творчість | |----------------------------------------------------------------| |Конструювання з використанням |знати назви та призначення | |ігрових наборів і конструкторів |деталей у технічних | |та (або) їх електронних версій |конструкціях | | | | | |уміти конструювати з деталей | | |ігрових наборів і конструкторів| | |та (або) їх електронних версій | |--------------------------------+-------------------------------| |Моделювання предметів |виконувати просторове | |навколишнього середовища з |формотворення архітектурних | |різних матеріалів. Властивості |споруд і предметів побуту | |матеріалів | | | |добирати матеріали для | | |моделювання з урахуванням їх | | |властивостей | | | | | |поєднувати словесну, графічну і| | |предметну інформацію у цілісній| | |композиції | |----------------------------------------------------------------| | Декоративно-ужиткове мистецтво | |----------------------------------------------------------------| |Традиційні художні ремесла в |мати уявлення про художньо- | |Україні. Виготовлення атрибутів |трудові традиції та ремесла на | |народних свят |території України; виготовляти | | |найпростіші атрибути народних | | |свят: писанки, карнавальні | | |маски, ялинкові прикраси, | | |обереги | |--------------------------------+-------------------------------| |Виготовлення народної іграшки |виготовляти народну іграшку | |(ляльки) |(ляльку) | | | | | |конструювати композиції за | | |власним задумом і образною | | |уявою | |----------------------------------------------------------------| | Самообслуговування | |----------------------------------------------------------------| |Самообслуговування в побуті |мати уявлення про предмети | | |домашнього побуту; про | | |організацію процесу харчування | | |та приготування їжі | | | | | |знати призначення та | | |використовувати простий | | |побутовий інвентар і прилади | | | | | |дотримуватися правил | | |користування столовими | | |приборами; уміти користуватися | | |ножем для нарізання продуктів | |----------------------------------------------------------------| | Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) | |----------------------------------------------------------------| |Комп'ютер та його можливості |мати уявлення про можливості | | |комп'ютерів, види діяльності, в| | |яких використовується | | |комп'ютер, основні частини | | |комп'ютера та їх призначення | |--------------------------------+-------------------------------| |Інформація та інформаційні |мати уявлення про те, як людина| |процеси |сприймає інформацію, збирає її,| | |зберігає, опрацьовує, передає | | |та використовує, а також про | | |об'єкти та їх властивості, | | |називає приклади властивостей | | |конкретних об'єктів та значення| | |таких властивостей | |--------------------------------+-------------------------------| |Використання комп'ютера |уміти вмикати та вимикати | | |комп'ютер, вибирати об'єкти та | | |переміщувати їх з використанням| | |миші, відкривати та закривати | | |вікна, запускати програму на | | |виконання та закінчувати роботу| | |програми, використовувати | | |елементи керування | |--------------------------------+-------------------------------| |Комунікаційні технології |мати уявлення про Інтернет, | | |основні послуги, уміти | | |здійснювати простий пошук | | |інформації, отримувати та | | |надсилати електронні листи | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Мистецтво" | |----------------------------------------------------------------| | Музична лінія | |----------------------------------------------------------------| |Твори музичного мистецтва. |мати уявлення про мову музики, | |Елементи музичної мови, прийоми |прийоми її розвитку, основні | |музичного розвитку. Музичні |музичні жанри, форми, засоби | |жанри і форми. Засоби виконання |виконання; народну і професійну| |музики |музику, її взаємозв'язок з | | |іншими видами мистецтва, | | |музичні традиції рідного краю | |--------------------------------+-------------------------------| |Практична музична діяльність. |розуміти виражальні засоби | |Взаємозв'язок музики з іншими |музики, її значення у житті | |видами мистецтва |людей, культурному середовищі | | | | | |уміти інтерпретувати зміст | | |музичних творів (засобами | | |слова, малюнка, пластики); | | |висловлювати естетичне | | |ставлення до них; втілювати | | |свої почуття та думки у | | |практичній музичній діяльності | | | | | |застосовувати найпростіші | | |поняття і терміни у процесі | | |аналізу-інтерпретації та | | |оцінювання музики; вокально- | | |хорові навички відповідно до | | |правил співу; досвід творчого | | |музичного самовираження | |----------------------------------------------------------------| | Образотворча лінія | |----------------------------------------------------------------| |Твори образотворчого мистецтва |мати уявлення про мову | | |образотворчого мистецтва, його | |Мова образотворчого мистецтва, |види і жанри; взаємозв'язок з | |його види, жанри. Інструменти, |іншими видами мистецтва; | |матеріали та художні техніки |художні традиції рідного краю | | | | | |розуміти особливості | | |виражальних засобів | | |образотворчого мистецтва, його | | |значення у житті людей, | | |культурному середовищі | |--------------------------------+-------------------------------| |Практична художня діяльність. |уміти інтерпретувати зміст | |Взаємозв'язок образотворчого |творів образотворчого | |мистецтва з іншими видами |мистецтва; висловлювати | |мистецтва |естетичне ставлення до них; | | |втілювати власні почуття та | | |думки у практичній художній | | |діяльності | | | | | |застосовувати найпростіші | | |поняття і терміни у процесі | | |аналізу-інтерпретації та | | |оцінювання художніх творів; | | |основні виражальні засоби | | |образотворчого мистецтва, | | |специфічні інструменти, | | |матеріали, художні техніки у | | |практичній діяльності | |----------------------------------------------------------------| | Мистецько-синтетична лінія | |----------------------------------------------------------------| |Види та мова танцювального, |мати уявлення про види та мову | |театрального та екранних |синтетичних мистецтв | |мистецтв, їх місце у культурному| | |середовищі, роль у житті людей |розуміти виражальні засоби | | |мистецтва танцю, театру, кіно | | | | | |уміти висловлювати естетичне | | |ставлення до синтетичних | | |мистецтв | | | | | |застосовувати у спілкуванні | | |найпростіші поняття і терміни | | |щодо синтетичних мистецтв | ------------------------------------------------------------------